Filled
with
goodness

Adatkezelési Tájékoztató az eatmebudapest.hu honlap használatához

Az Adatkezelő azonosító adatai:
neve: BY HOPE Bt.
székhelye: 1144 Budapest Vezér u.53.C. 3/13
e-mail címe: byhopebt@gmail.com
telefonszáma: +36 70 311 4758
honlapja: eatmebudapest.hu (a továbbiakban: “Adatkezelő”)

Fogalmak

adatfeldolgozó:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

adatkezelés:
a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés

adatkezelő:
a Honlap tekintetében a BY HOPE Bt.

adatvédelmi incidens:
a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi

címzett:
az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel, vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak

Érintett:
az a Honlapot megtekintő/látogató természetes személy, akinek személyes adatai az adatkezelés tárgyát képezik (a jelen tájékoztatóban Látogató, Felhasználó)

felügyeleti hatóság:
Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (székhely: 1125  Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; tel.: + 361 391 14 00; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; URL.: http://naih.hu)

GDPR:
az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet)
harmadik fél “az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az Érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak

Honlap:
eatmebudapest.hu címen elérhető honlap

Info tv.:
az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény

Kezelt Személyes Adat:
Azon Személyes Adatok köre, amelynek kezelése a Honlap látogatásához elengedhetetlenül szükséges

Érintett hozzájárulása:
a Honlapot látogató felhasználó mint Érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az Érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez

személyes adat:
azonosított vagy azonosítható természetes személyre („Érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható

1. A Tájékoztatás célja

Az Adatkezelő által kezelt Látogatói személyes adatokra vonatkozó részletes adatkezelési és adatvédelmi szabályokat a jelen személyes adatok védelméről szóló tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) tartalmazza.

Az Adatkezelő célja, hogy a személyes adatok pontos és biztonságos, valamint a vonatkozó nemzeti (különösen az Info tv.) és európai uniós szabályoknak (különösen a GDPR) megfelelő kezelését biztosítsa.

A Tájékoztató hatálya a Honlap látogatása során, vagy azzal összefüggésben kezelt, elengedhetetlenül szükséges valamennyi személyes adatra kiterjed, függetlenül az adat gyűjtésének, felhasználásának, rögzítésének, tárolásának, megsemmisítésének módjától.

2. Az adatkezelés alapelvei, céljai, jogalapja

A kezelt adatok köre
A honlap használata során a használattal vagy a Látogató által megadott adatok

Adatok forrása
Látogató

Az adatkezelés jogalapja
Látogató hozzájárulása

Az adatkezelés célja
A honlap üzemeltetése, regisztrációhoz kötött tartalmak használata

Az adatkezelés időtartama:
A Honlap látogatásakor gyűjtött technikai adatok tekintetében a célhoz kötötten megállapított idő, a regisztrációs adatok esetében a visszavonásig, de legfeljebb 2 év

Az adatkezelés érintettjei:
A Honlapot látogató, ott regisztráló természetes személyek, azaz a Látogatók

Az Adatkezelő a Látogatótól kizárólag olyan adatokat kér és tárol, amelyek a Honlap működése szempontjából lényegesek, és a Látogató személyhez fűződő jogait nem sértik.

A Látogató személyes adatainak gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet. Az Adatkezelő csak szükséges mértékű személyes adatot kezel az adatkezelési cél és jogalap együttes fennállásáig. Az Adatkezelő által kezelt személyes adatoknak, pontosnak és – szükség esetén – naprakésznek kell lennie.

Az Adatkezelő törekszik arra, hogy a személyes adatok kezelését olyan technikai (elsősorban információ-biztonsági) vagy szervezési intézkedések alkalmazásával végezze, amelyek a személyes adatok biztonságát elősegítik.

Az adatkezelő harmadik országba történő adattovábbítást nem végez és automatizált döntéshozatalt ideértve a profilalkotást is nem alkalmaz.

3. Adattovábbítás

A Honlap szerver naplózása

A Honlap működéséhez szükséges webszervert adatfeldolgozóként a ININET Kft. üzemelteti, aki az Adatkezelő számára szerver- és tárhelyszolgáltatást nyújt. A Honlap meglátogatásakor a webszerver automatikusan naplózza a tevékenységét a szolgáltatások működésének biztosítása céljából. Ennek során – többek között – az alábbi adatok kezelésére kerül sor: IP cím, eszköz és böngésző adatok, internetszolgáltatói adatok, operációs rendszer stb., amelyek önmagukban a Felhasználó azonosítására nem alkalmasak, azonban egymással vagy egyéb adatokkal összekapcsolva alkalmasak arra, hogy segítségükkel az Érintettre vonatkozó következtetéseket lehessen levonni. A BY HOPE Bt. a naplóállományok elemzése során felmerült adatokat más információval nem kapcsolja össze, az Érintett személyének azonosítására nem törekszik.

A Honlap cookie kezelése

A süti (cookie) egy kis méretű fájl, amely akkor kerül a számítógépre, amikor a Látogató ellátogat egy honlapra. A sütik számtalan funkcióval rendelkeznek, így többek között információt gyűjtenek, megjegyzik a Látogató egyéni beállításait és általánosságban megkönnyítik egy weboldal használatát a Látogató számára. A Szolgáltató sütiket a Látogató azonosítása, a Látogató aktuális munkamenetének azonosítása, látogatói preferenciák azonosítása, látogatási gyakoriság mérésére használ.

A honlap feltétlenül szükséges, ún. munkamenet (session) sütiket alkalmaz. Ezek a sütik ahhoz szükségesek, hogy a Látogatók böngészhessék a honlapot, használják annak funkciót, pl. többek között az Látogató által az adott oldalon végzett műveletek megjegyzését egy látogatás során. Ezen sütik érvényességi ideje kizárólag a Látogató aktuális látogatására vonatkozik, a munkamenet végeztével, illetve a böngésző bezárásával a sütik e fajtája automatikusan törlődik a Látogató számítógépéről. Ezen cookie-k alkalmazása nélkül az Adatkezelő nem tudja garantálni a honlap használatát.

A honlap alkalmaz használatot elősegítő sütiket is. Ezek a sütik lehetőséget biztosítanak a BY HOPE Bt. számára, hogy megjegyezhesse a Látogató honlappal kapcsolatos választásait vagy az általa szolgáltatott információkat, mint például név vagy email cím. Ezek segítségével tudja a BY HOPE Bt. leginkább a Látogató igényeihez igazítani a honlapot. Ezek, a pontos érvényességi idővel rendelkező (állandó) sütik törlésükig, de legkésőbb érvényességi idejük lejáratáig tárolódnak a számítógépen.

A külső szolgáltatók naplózással kapcsolatos adatkezelése

A külső szolgáltatók szervere közvetlenül a Látogató számítógépével áll kapcsolatban, és a külső szolgáltatók a szerverükre történő közvetlen kapcsolódás és a Látogató böngészőjével való közvetlen kommunikáció miatt felhasználói adatokat (például IP cím¬, böngésző, operációs rendszer adatai, egérmutató mozgása, meglátogatott oldal címe és a látogatás időpontja) képesek gyűjteni.

A honlap látogatottsági és egyéb webanalitikai adatainak független mérését és auditálását a Google Analytics végzi. A mérési adatok kezeléséről az adatkezelők tudnak részletes felvilágosítást nyújtani a Látogató részére az alábbi elérhetőségen: http://www.google.com/analytics/

A honlap a Google szolgáltatásainak elérhetősége érdekében közvetlenül kapcsolódik a plus.google.com címeken elérhető szolgáltató szerveréhez. Az adatok kezeléséről az adatkezelő a http://www.google.com/intl/hu/policies címen ad részletes felvilágosítást.

Külső szolgáltatók cookie kezelése a honlapon

A honlapon az alábbi külső szolgáltatók helyeztek el sütiket: google.com/analytics, amelynek részletes sütik kezeléséről szóló tájékoztatója itt érhető el.

Előfordulhat, hogy a honlapon megjelenik olyan, harmadik fél – például közösségi oldal – által biztosított cookie, amely lehetővé teszi az adott tartalom megosztását vagy kedvelését, és amivel olyan információkat küld a harmadik fél számára, amiket az később arra használhat fel, hogy más weboldalakon is hirdetéseket jelenítsen meg az Érintett számára.

Sütik engedélyezése vagy tiltása

A sütik kezelésének jogalapja az Érintett hozzájárulása. A hozzájárulást a Látogató a honlapon található „Elfogadom” gomb megnyomásával adja meg.

Minden modern böngésző engedélyezi a sütik beállításának a változtatását. A legtöbb böngésző alapértelmezettként automatikusan elfogadja a sütiket, de ezek általában megváltoztathatók, hogy megakadályozza az automatikus elfogadást és minden alkalommal felajánlja a választás lehetőségét, hogy szeretne-e sütiket engedélyezni vagy nem.

Felhívjuk az Érintettek figyelmét, hogy mivel a sütik célja a honlap használhatóságának és folyamatainak megkönnyítése vagy lehetővé tétele, a cookie-k alkalmazásának megakadályozása vagy törlése által előfordulhat, hogy az Érintettek nem lesznek képesek a honlap funkcióinak teljes körű használatára, illetve hogy a honlap a tervezettől eltérően fog működni böngészőjében.

A legnépszerűbb böngészők süti beállításairól, korlátozás végrehajtásáról az alábbi linkeken tájékozódhat: Google Chrome Firefox Microsoft Internet Explorer 11 Microsoft Internet Explorer 10 Microsoft Internet Explorer 9 Microsoft Internet Explorer 8 Safari

Amennyiben segítségre van szüksége a cookie-k beállításával vagy törlésével kapcsolatban, kérem, jelezze a jelen Tájékoztató I. pontjában foglalt elérhetőségeken.

Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing

A BY HOPE Bt. elérhető a Facebook közösségi portálon abból a célból, hogy aktuális hirdetéseit közzétegye és a szolgáltatásait keresőknek lehetősége legyen a közösségi oldalon keresztül is kapcsolatba lépni a BY HOPE Bt.-vel. A BY HOPE Bt. az Érintettekkel kizárólag akkor lép kapcsolatba és kezeli személyes adatait, ha az Érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg a BY HOPE Bt.-t. Az Érintett a Facebook adatkezeléséről az alábbi linken keresztül kaphat tájékoztatást: https://www.facebook.com/about/privacy/

Adatkezelés Célja: Azonosítás, kapcsolattartás
Adatkezelés Jogalapja: Érintett hozzájárulása
Kezelt Adatok Köre: név, e-mail cím, fotó, a közösségi oldalon keresztül küldött üzenet, értékelés
Adatkezelés Időtartama: Érintett kérésére történő törlésig

Kapcsolatfelvétel során kezelt adatok

Amennyiben a Látogatónak kérdése van vagy egyéb célból kapcsolatfelvételt kezdeményez, a jelen Tájékoztatóban megadott elérhetőségeken vagy az eatmebdapest.hu weboldal „Kapcsolat” menüponton keresztül léphet kapcsolatba a céggel.

Adatkezelés Célja: Érintettek tájékoztatása a kapcsolatfelvétel során feltett kérdésekkel, észrevételekkel kapcsolatban; a kapcsolatfelvétel során történt információcsere visszakereshetősége
Adatkezelés Jogalapja: Érintett hozzájárulása
Kezelt Adatok Köre: név, e-mail cím, dátum, időpont, és az üzenetben megadott egyéb személyes adatok
Adatkezelés Időtartama az Érintett hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb az adatközléstől számított 5 évig

4. A Látogató jogai az adatkezeléssel kapcsolatosan

A Látogató kérelmezheti az Adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. A Látogatót megilleti továbbá az adathordozhatósághoz való jog és a jogorvoslathoz való jog.

A jelen tájékoztatóban foglalt jogok gyakorlása során az Adatkezelő részéről O.Szabó Tibor, ügyvezető, akadályoztatása esetén Perecsényi János Róbert, ügyvezető jár el.

A hozzáféréshez való jog

A Látogató jogosult arra, hogy az Adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, akkor jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést kapjon:

a) az adatkezelés céljai az adott Személyes Adat vonatkozásában,
b) a Látogatói Személyes Adat kategóriái,
c) azon címzettek kategóriái, akivel a Látogató személyes adatait közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, ill. nemzetközi szervezeteket (a harmadik országbeli címzettek, továbbá a nemzetközi szervezetek részére történő adattovábbítás esetén a Látogató jogosult tájékoztatást kérni arra vonatkozóan, hogy az adattovábbítás megfelelő garanciák mellett történik-e),
d) a Látogató személyes adatai tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai,
e) a Látogatót megillető érintetti jogok (helyesbítés, törlés vagy korlátozás joga, az adathordozhatósághoz való jog, valamint a tiltakozás joga az ilyen személyes adatok kezelése ellen),
f) a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
g) ha az adatot az Adatkezelő nem a Látogatótól szerezte, akkor a forrásra vonatkozó minden elérhető információ
h) a Látogató személyes adatra vonatkozó automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is; ha történik ilyen természetű adatkezelés, akkor a tájékoztatásnak ki kell terjednie az alkalmazott logikára és arra, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és a Látogatóra nézve milyen várható következményekkel jár.

A Látogató az Adatkezelés tárgyát képező Személyes Adatok másolatát a Látogató rendelkezésére bocsátja.

Ha a Látogató elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha a Látogató másként kéri.
A másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

A helyesbítéshez való jog

A Látogató jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan Személyes Adatokat. Figyelembe véve az Adatkezelés célját, a Látogató jogosult arra, hogy kérje a hiányos Személyes Adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

A Látogató jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó Személyes Adatokat; az Adatkezelő pedig köteles arra, hogy a Látogatóra vonatkozó Személyes Adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a) a Látogató által megjelölt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték,
b) az Adatkezelő a Személyes Adatot (ideértve a Különleges Személyes Adatot is) a Látogató hozzájárulása alapján kezelte, a Látogató a hozzájárulását írásban visszavonta és az Adatkezelésnek nincs más jogalapja,
c) a Látogató az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs az Adatkezelés számára elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy ha a Személyes Adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, és a Látogató tiltakozik a rá vonatkozó Személyes Adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a Profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.
d) az Adatkezelő a Személyes Adatot jogellenesen kezelte,
e) az Adatkezelő által kezelt adatot az Adatkezelő alkalmazandó uniós vagy nemzeti jogban előírt jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,
f) a Látogató az adatkezelés ellen tiltakozik és nincs elsőbbséget élvező ok az Adatkezelésre.

A Látogató a törléshez kapcsolódó kérelmét írásban köteles előterjeszteni és köteles megjelölni, hogy mely személyes adatot milyen okból kíván töröltetni. .
Amennyiben a Látogató Személyes Adat törlésére irányuló kérelme megalapozott, az Adatkezelő a törölni kért Személyes Adatot törli a nyilvántartásaiból, és erről a Látogatót megfelelő módon tájékoztatja.

Ha az Adatkezelő a Látogató Személyes Adatainak törlésére köteles, az Adatkezelő minden olyan tőle elvárható lépést megtesz – ideértve a szükséges technikai intézkedések megtételét is – amely ahhoz szükséges, hogy a Személyes Adatok kötelező törléséről tájékoztassa azon adatkezelőket is, akik a Látogatóra vonatkozó Adatkezelést az Adatkezelő adatkezelését követően kezdték meg.

Az adatkezelés korlátozásához való jog

A Látogató jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő korlátozza az Adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a) a Látogató vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozóik, amelye lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a Személyes Adatok pontosságát,
b) az Adatkezelés jogellenes, és a Látogató ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
c) az Adatkezelőnek már nincs szüksége a Személyes Adatokra Adatkezelés céljából, de az adatkezelő igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
d) a Látogató az Adatkezelő jogos érdekén alapuló adatkezelés tekintetében tiltakozik az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e a Látogató jogos indokaival szemben.

Ha az Adatkezelés a fentiek alapján korlátozás alá esik, az ilyen Személyes Adatokat a tárolás kivételével csak a Látogató hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

Az Adatkezelő azt a Látogatót, akinek a kérésére a korlátozták az Adatkezelést, az Adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

A tiltakozáshoz való jog

A Látogató jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak kezelése ellen, ha az Adatkezelés:

a) az Adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
b) az Adatkezelés az Adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek a Látogató olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek Személyes Adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az Adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek a Látogató érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

Az adathordozhatósághoz való jog

A Látogató jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott Személyes Adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő akadályozná, feltéve, hogy az adatkezelés

a) a Látogató hozzájárulásán vagy szerződéses jogalapon alapul, és
b) az adatkezelés automatizált módon történik.

Az Adatkezelő- amennyiben az ehhez szükséges technikai feltételek fennállnak – a Látogató kérésére a Személyes Adatokat közvetlenül egy másik, a Látogató által megjelölt adatkezelő részére továbbíthatja.

Az adathordozhatóság körében tett Adatkezelői intézkedés nem jelenti az adatok törlését, azokat az Adatkezelő mindaddig nyilvántartja, ameddig annak a jogszabályok, illetve a Látogató Hozzájárulásának megléte alapján, illetve a Látogató kifejezett, törlés iránti kérelme hiányában helye van.

Jogorvoslathoz való jog

A) Panasztételhez való jog

A Látogató az általa észlelt adatvédelmi incidens esetén jogosult a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz címzett panasszal élni az Adatkezelő (adatfeldolgozó) adatkezelési gyakorlata ellen.
A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:

Honlap: http://naih.hu/
Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: +36-1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

B) A bírósághoz fordulás joga (keresetindítási jog)

A Látogató – az előző pont szerinti panasztételi jogától függetlenül – bírósághoz is fordulhat.
A jelen pont alapján indított perre az általános polgári eljárásrend szerinti rendes bíróság illetékes.
A Látogató a pert a jelenlegi Infotv. 23. § (3) bek. szerint a lakóhelye szerinti törvényszék előtt is megindíthatja. Magyarországon a törvényszékek elérhetősége az alábbi linken található: http://birosag.hu/torvenyszekek.

Eljárási szabályok az érintetti jogok gyakorlása esetén

Az Adatkezelő a fenti tájékoztatási kötelezettségének teljesítése és intézkedései megtétele során az ott meghatározottak szerint köteles eljárni. A fent meghatározott speciális szabályokat meghaladóan az Adatkezelő a következő rendelkezések betartásával jár el.

A kérelem elbírálása

Az érintetti jogok kapcsán kérelmezett intézkedésekkel kapcsolatban a Látogató jogorvoslat iránti kérelmét az alábbi személynek címezve nyújthatja be:
………………

A kérelem benyújtása írásban történhet, azzal, hogy írásban megküldött panasznak minősül az elektronikus levél útján tett jogorvoslati kérelem is. A jogorvoslat iránti kérelem minimális követelménye, hogy a Látogató megjelölje azt a Személyes Adatot, amelyre tekintettel az adatvédelmi incidens a megítélése alapján megtörtént.

Az Adatkezelő az előterjesztett jogorvoslati kérelmet, annak az Adatkezelőhöz való beérkezéstől számított 30, azaz harminc napon belül köteles elbírálni. Az eset körülményeire tekintettel a harmincnapos határidő egy alkalommal további 30 nappal meghosszabbítható. A meghosszabbítás tényéről, illetve a határidő meghosszabbításának okairól a Látogatót a meghosszabbítási ok felmerülését követően haladéktalanul, írásban tájékoztatni kell.

A kérelem pozitív elbírálása esetén az Adatkezelő határidőn belül a jogorvoslati kérelemben sérelmezett adatkezelési gyakorlatnak véget vet, és az adatvédelmi incidens által megvalósított jogsérelmet maradéktalanul elhárítja, továbbá a végrehajtás megtörténtével kapcsolatosan írásbeli tájékoztatást ad a Látogató részére.

Ha az Adatkezelő a jogorvoslati kérelem tárgyává tett adatvédelmi incidens körülményeinek feltárása során nem tár fel jogsértést, a kérelmet elutasítja, és az elutasítás tényét, és annak indokát a jogorvoslati kérelem beérkezésétől számított 30 napon belül közli a Látogatóval, a Látogató rendelkezésére álló jogorvoslati lehetőségek megjelölésével együtt.

Abban az esetben, amennyiben az Adatkezelőnek a kérelem előterjesztőjének kilétével kapcsolatban megalapozott kétsége támad, az Adatkezelő a Látogató személyazonosságának megerősítéséhez szükséges további információk rendelkezésre bocsátását igényelheti.

5. Egyéb rendelkezések

A Tájékoztató 2019.04.13. napjától határozatlan időtartamra lép hatályba.
A Tájékoztatót az Adatkezelő évente egyszer, a hatálybalépés fordulónapján felülvizsgálja.

Budapest, 2019.04.13.

BY HOPE Bt.